ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αποδοχή Συμφωνίας. Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστοτόπου, των υποπεδίων ή/και καταλόγων, των εφαρμογών και λειτουργιών του, καθώς και του συνόλου των σχετικών πληροφοριών ή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (ο “Ιστότοπος”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, στην πολιτική απορρήτου, στην ανακοίνωση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και στο σύνολο των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών. Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτή την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μην εισέλθετε στον Ιστότοπο.
Εάν εισέλθετε στον Ιστότοπο και περιηγηθείτε σε αυτόν, θα θεωρηθεί ότι κατανοείτε πλήρως, αποδέχεστε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με όποιες άλλες ανακοινώσεις ή οδηγίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Επίσης αναγνωρίζετε ότι οιεσδήποτε άλλες συμφωνίες μεταξύ υμών και της ΜΠΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ A.E.(“BMS”) αντικαθίστανται από την παρούσα και δεν έχουν ισχύ και εφαρμογή εν σχέσει με την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου αυτού.
Πεδίο χρήσης. Η BMS διατηρεί τον Ιστότοπο με σκοπό να παρέχει στον χρήστη βασικές πληροφορίες για την ΒΜS στην Ελλάδα. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για την παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων δικών σας ή τρίτων, για τη διεξαγωγή διαφημιστικών δραστηριοτήτων ή για εμπορικές πράξεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εν λόγω υπηρεσίες ή προϊόντα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που είναι παράνομος, ανήθικος, αντίθετος με τη δημόσια τάξη ή, εν πάση περιπτώσει, αντίθετος με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Οι απόψεις και συστάσεις που διατυπώνονται από οιουσδήποτε χρήστες του Ιστότοπου αντιπροσωπεύουν τα εμπλεκόμενα άτομα και δεν αποτελούν άποψη ή σύσταση της BMS οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσιών. Παρακαλούμε περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο. Επιτρέπεται να κατεβάζετε υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο για μη εμπορική, προσωπική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι προφυλάσσονται τα δικαιώματα του δημιουργού και τηρούνται οι λοιπές ιδιοκτησιακές ανακοινώσεις που περιέχονται στο υλικό ή εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, διαβίβαση, επαναχρησιμοποίηση, εκ νέου ανάρτηση, παροχή συνδέσμων ή αξιοποίηση του περιεχομένου του Ιστοτόπου για δημόσια ή/και εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) του κειμένου, των φωτογραφιών, των γραφικών, των πινάκων, των εικόνων, των εικονιδίων, της τεχνολογίας, του λογισμικού, του οπτικοακουστικού και ηχητικού περιεχομένου, της γραφικής σχεδίασης, του πηγαίου και αντικειμενικού κώδικα, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνδέσμων (προς τον Ιστότοπο ή/και προς υποπεδία ή/και καταλόγους), χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της BMS, η οποία, εφόσον δοθεί, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακληθεί από την BMS.
Ο κωδικός εγγραφής ή το συνθηματικό σας για πρόσβαση ή για περιήγηση στον Ιστότοπο, εφόσον υπάρχουν, είναι προσωπικά και δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται αυστηρά να μοιράζεστε τους κωδικούς εγγραφής ή τα συνθηματικά, εφόσον υπάρχουν, ή να επιτρέπετε σε άλλους τη χρήση τους για οποιονδήποτε σκοπό.
Προοριζόμενο Κοινό και Περιοχή. H BMS καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η προσπέλαση του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή εφαρμοστέα νομοθεσία, τους κώδικες και κανονισμούς, αλλά δεν εγγυώνται ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς χρήση σε τοποθεσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο προοριζόμενο κοινό, σύμφωνα με την περιγραφή του προοριζόμενου κοινού που συμπεριλαμβάνεται στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται η χρήση από μέρη τα οποία δεν ανήκουν στο προοριζόμενο κοινό ή/και η προσπέλαση του Ιστοτόπου από περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μπορεί να είναι παράνομο ή ακατάλληλο. Τα άτομα που επιλέγουν να προσπελάσουν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία.
Μη παροχή ιατρικών συμβουλών. Ο Ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Τα προϊόντα της BMS ή άλλα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο (εφόσον υπάρχουν) διατίθενται αποκλειστικά με συνταγή από επαγγελματία υγείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η BMS δεν εμπλέκεται στην παροχή ιατρικών ή παρόμοιων επαγγελματικών υπηρεσιών ή συμβουλών και οι πληροφορίες που δίδονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για να υποκαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές που προσφέρονται από τους επαγγελματίες υγείας. Αν επιθυμείτε ή αν χρειάζεστε τέτοιες υπηρεσίες ή συμβουλές, θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα έναν επαγγελματία υγείας.
Αν είστε επαγγελματίας υγείας, παρακαλείσθε να μην βασίζεστε αποκλειστικά στα δεδομένα του Ιστοτόπου για ειδική πληροφόρηση σχετικά με μια συγκεκριμένη πάθηση ή/και για τον εντοπισμό, τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη διαχείριση και, ενδεχομένως, τη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε μεμονωμένου περιστατικού. Παρόλο που τα στοιχεία επικαιροποιούνται κατά περιόδους, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν ανεξάρτητα στις επίσημες πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης για κάθε φαρμακευτικό προϊόν που αναφέρεται στον Ιστότοπο ώστε να λαμβάνουν τα πλέον πρόσφατα και αναλυτικά στοιχεία.
Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Ιστότοπο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν άλλως δηλώνεται γραπτώς και δεν επιτρέπεται άλλη χρήση πέρα από τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στο κείμενο στον Ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της BMS. Η BMS δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση του υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν έχουν εκχωρηθεί στην BMS
Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα “Εμπορικά Σήματα”) που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα Εμπορικά Σήματα που ανήκουν στην BMS ή στις συνδεδεμένες εταιρείες της σε ολόκληρο τον κόσμο ή σε τρίτους. Κανένα σημείο από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, δια υπαινιγμού, εγγυητικής δήλωσης ή άλλως, άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της BMS ή άλλου ιδιοκτήτη των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Η χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή άλλου περιεχομένου του Ιστοτόπου, με εξαίρεση τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η BMS θα ασκεί τα δικαιώματα περί βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης, εάν κρίνεται σκόπιμο.
Εξαίρεση εγγύησης. Η BMS δεν φέρει ευθύνη ούτε μπορεί να ενοχοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου η οποία αντιβαίνει στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, στην πολιτική απορρήτου και στο σύνολο των εφαρμοστέων νόμων, κωδίκων και κανονισμών. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση του Ιστοτόπου.
Περιορισμός ευθύνης. Παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλει η BMS για την εφαρμογή και τη διατήρηση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και αποδοτικών μέτρων, η χρήση του Ιστοτόπου και η περιήγηση σε αυτόν πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Η BMS και κάθε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, στην παραγωγή ή στη διάθεση του Ιστοτόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, έμμεση ή ποινική ζημία που προκύπτει από την προσπέλαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου. Η BMS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα ενοχοποιείται για βλάβες ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας της πρόσβασης στον Ιστότοπο, της χρήσης του ή της περιήγησης σε αυτόν ή εξαιτίας της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου ή εικόνων από τον Ιστότοπο ή στην περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν συνολικά ή μερικώς τη διαθεσιμότητα και την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου.
Υποβολές ή ανταλλαγή πληροφοριών. Ορισμένες ενότητες του Ιστότοπου ενδεχομένως να σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαδικτυακά φόρα, σε blog, σε συνομιλίες ή σε κοινωνικά δίκτυα, να υποβάλλετε ή να ανταλλάσετε παρατηρήσεις, σχόλια, υλικά ή πληροφορίες άλλου είδους, και επίσης να αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο να παρέχετε πληροφορίες στην BMS. H BMS δεν αναλαμβάνει, και συγκεκριμένα αποποιείται κάθε ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτά τα φόρα (οι χρήστες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τις παρατηρήσεις, τις απόψεις, και/ή τα υλικά που υποβάλλουν). Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε ή με οποιονδήποτε τρόπο να ανταλλάσετε οποιαδήποτε παρατήρηση, γνώμη, πληροφορία ή υλικό που έρχεται σε αντίθεση με τη δεοντολογία, την ηθική τη δημόσια τάξη, ή που είναι παράνομη, ψευδής, υπερβολική, ακατάλληλη, ανακριβής, απειλητική, δυσφημιστική, συκοφαντική, άσεμνη, προσβλητική, προκλητική, υποτιμητική, απρεπής, εμπρηστική, πορνογραφική, βλάσφημη, που θα μπορούσε να είναι μειωτική καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ή που θα μπορούσε να αποτελεί ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αξιόποινη πράξη, ή που θα μπορούσε να επιφέρει αστική ευθύνη, ή άλλως παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή εφαρμοστέο κώδικα ή κανονισμό της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ή που θα μπορούσε να μην είναι επαρκής για το προοριζόμενο κοινό της λειτουργίας. Επιπροσθέτως, σας απαγορεύεται να αναρτάτε ή να μεταδίδετε ή να ανταλλάσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε παρατήρηση, γνώμη, πληροφορία ή υλικό που (α) παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή που παραβιάζει τα δικαιώματά τους περί απορρήτου ή δημοσιότητας, (β) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, εκτός και αν έχει παρασχεθεί η ρητή γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη αυτού του δικαιώματος, (γ) περιέχει ιό, ελαττωματικό λογισμικό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο, ή (δ) μπορεί να συνεργεί παράνομα κατά τρίτου για τον περιορισμό της εμπορικής δραστηριότητας ή του ανταγωνισμού. Θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, για οποιαδήποτε βλάβη που οφείλεται στη χρήση του Ιστότοπου από εσάς.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η BMS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών σε οποιαδήποτε υπηρεσία αν λάβει γνώση για οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση (π.χ. υποβολή περιεχομένου που είναι παράνομο, ανήθικο, αντίθετο με τη δημόσια τάξη, αντίθετο με τους παρόντες όρους και συνθήκες οποιαδήποτε χρήση που είναι ή μπορεί να καταστεί επιβλαβής για την εικόνα της εταιρίας ή του ομίλου της κ.ο.κ) και επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το παραπάνω ακατάλληλο περιεχόμενο.
Υποβολές Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών. Οποιαδήποτε “προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία ή προσωπικό δεδομένο” που περιέχεται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στον Ιστότοπο διέπεται από την πολιτική απορρήτου του Ιστότοπου www.bms-greece.gr .Αφετέρου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στον Ιστότοπο το οποίο δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, παρατηρήσεων, συστάσεων, ή συναφούς περιεχομένου, θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων τα οποία όπως αναφέρθηκε θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου του Ιστότοπου, κατανοείτε πως οτιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί από την BMS ή από τις θυγατρικές της για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της αναπαραγωγής, της γνωστοποίησης, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της εκπομπής και της ανάρτησης. Επίσης, η BMS μπορεί ελευθέρα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία, διαδικασία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που αποστέλλετε στον Ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της κατασκευής, του μάρκετινγκ, και της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδέες, τις έννοιες, την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες ή τις τεχνικές. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που υποβάλλετε θα πρέπει να είναι αληθή (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων όλων των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στον Ιστότοπο). Αποτελεί ευθύνη σας να διατηρείτε πάντα ενήμερες όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε. Σε κάθε περίπτωση, θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε αναληθές ή ανακριβές δεδομένο ή πληροφορία που υποβάλλετε και για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί στην BMS ή σε τρίτους εξαιτίας των πληροφοριών, των δεδομένων, των παρατηρήσεων, των απόψεων ή των υλικών που υποβάλατε.
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους. Η BMS δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο ή στη διαχείριση ιστοτόπων τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη για το εν λόγω περιεχόμενο ή διαχείριση. Η σύνδεση με άλλες σελίδες εκτός Ιστοτόπου ή άλλους ιστότοπους πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.
Παρακαλείσθε να βεβαιώνεστε ότι το περιεχόμενό τους είναι κατάλληλο για εσάς σύμφωνα με το προοριζόμενο κοινό των ιστοτόπων στους οποίους συνδέεστε, καθώς και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Όταν συνδέεστε σε άλλον ιστότοπο, να διαβάζετε πάντα την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και την πολιτική απορρήτου του νέου ιστότοπου. Μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που διέπουν αυτόν τον Ιστότοπο.
Ισχύον δίκαιο. Η παρούσα συμφωνία και η εκτέλεσή της διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συναινείτε και υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας, αναφορικά με όλα τα θέματα και τις αμφισβητήσεις που απορρέουν από τη χρήση του Ιστότοπου και την παρούσα συμφωνία. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που απορρέει η σχετίζεται με τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου θα πρέπει να υποβάλλεται εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία στην οποία αυτή η αξίωση ή αγωγή εγέρθηκε ή προέκυψε.
Πρωτότυπο κείμενο. Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και τα μέρη συμφωνούν ότι η ελληνική έκδοση θα υπερισχύει στο βαθμό που υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια με οποιαδήποτε μετάφραση του παρόντος εγγράφου.
Διάρκεια του Ιστοτόπου. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία η BMS δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί ή/και να αναστέλλει προσωρινά ή οριστικά ή να καταργεί όλο ή μέρος του Διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, των λειτουργιών ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν.
Τροποποίηση Συμφωνίας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η BMS δύναται οποιαδήποτε στιγμή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας που διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου, η τροποποιημένη ανακοίνωση θα αναρτάται στον Ιστότοπο. Δεδομένου ότι οι αναθεωρήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις